O nás

Dětskou skupinu JESLIČKY zřídil a provozuje ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. Jedná se o klasické obecní jesle, které mohou navštěvovat děti ve věku od jednoho do tří let. 

Pomáháme mladým pracujícím rodinám, aby rodiče malých dětí měli možnost vrátit se co nejdříve zpět do práce.

Provozní doba JESLIČEK je pondělí až pátek od 6 do 17 hodin.

O děti pečuje zkušený a kvalifikovaný personál.

Stravování a pitný režim jsou zajištěny v průběhu celého dne, obědy a odpolední svačinky dodává firma Sodexo. Jídelní lístek je rodičům k dispozici na týden předem a stravu je tak možné přizpůsobit individuálním potřebám dítěte.

Dopoledne mléčná svačina (jogurt, tvaroh)
Poledne batolecí oběd (polévka, ryby, drůbež, luštěniny, zelenina)
Odpoledne pečivo, ovoce, zelenina

Facebook

Denní program

Denní režim je přizpůsobený podmínkám dětské skupiny, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové odlišnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností. Denní režim je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.

 
6:00 – 9:00 Postupný příchod dětí, volné spontánní hry
9:00 – 9:30 Lehká rozcvička s prvky jógy
9:30 – 10:00 Ranní svačinka
10:00 – 10:30 Výchovné zaměstnání (rozumová, výtvarná, pracovní, tělesná, hudební a literární výchova, rozvoj sebeobsluhy)
10:30 – 11:30 Pobyt na zahradě, procházka (v závislosti na počasí, stavu ovzduší a počtu dětí)
11:30 – 12:00 Oběd
12:00 – 12:30 Odchod některých dětí
12:30 – 14:30 Odpolední odpočinek, pohádky
14:30 – 15:00 Svačinka
15:00 – 17:00 Volná hra, pobyt za zahradě

Mimořádné akce: loutkové divadlo, karneval, sázení kytiček pro maminky, poklad velikonončního zajíčka, dětský den, pečení muffinů, mikulášská nadílka, vánoční focení dětí, pečení cukroví, vánoční večírek a další

Ceník

Finanční náklady na umístění dítěte do našich JESLIČEK jsou ve srovnání se soukromými jeslemi minimální. 

Platba za pobyt (příspěvek na provoz):

  • Obyvatelé městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky: 500 Kč / měsíčně
  • Obyvatelé s trvalým pobytem mimo městský obvod  Mariánské Hory a Hulváky: 1500 Kč / měsíčně 
  • Nepravidelná docházka: 50 Kč / za hodinu 

Platba za stravu:

  • Půldenní stravné: 55 Kč (1x svačinka, oběd, pitný režim, ovoce a zelenina)
  • Celodenní stravné: 77 Kč (2x svačinka, oběd, pitný režim, ovoce a zelenina) 

Kontakt

Jesličky se nacházejí v budově Mateřské školy Gen. Janka na ulici Gen. Janka 1/1236 v Mariánských Horách. 

Vedoucí vychovatelka: Šárka Bečáková

Telefon: 720 951 072, 720 951 073

E-mail: jeslicky@marianskehory.cz

Název projektu: Dětská skupina Ostrava Mariánské Hory 2018 – 2020 – III. etapa

Informace o projektu

Číslo a název výzvy: 03_17_073 Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. Prahu
Číslo a název prioritní osy: 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Číslo a název investiční priority: 03.1.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to I pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
Číslo a název tematického cíle: TC 08 Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
Číslo a název specifického cíle: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

1. Identifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016124
Název projektu: Dětská skupina Ostrava Mariánské Hory 2018 – 2020 – III. Etapa

2. Popis projektu

Adresa místa provozu zařízení péče o děti: Gen. Janka 1/1236, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Kapacita zařízení: 24
Typ zařízení: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.
Cílová skupina: Rodiče s dětmi
Harmonogram projektu: 1.5.2020 - 30.4.2022